جلوه

«فعال لما یشاء» من
جلوه کن!

/ 2 نظر / 14 بازدید
خون خامه

بی‏شک، خداوند فعّال مایشاء است و انسان نیز موجودی است که کارهای خویش را با اختیار و اراده خود انجام می‏دهد. این دو به هیچ رو با یکدیگر در ناسازگاری نیستند؛ زیرا اراده خداوند چنین تعلّق گرفته است که انسان بی‏اراده عمل نکند، بلکه کارهایش از روی اختیار و اراده باشد. اختیاری بودن اعمال انسان از این روی است که خدا خواسته است که انسان موجودی مختار و آزاد باشد. این دو، نه تنها با یکدیگر ناسازگاری ندارند، بلکه اختیاری بودن اعمال انسان، به روشنیِ تمام فعال مایشاء بودن خداوند را تأکید و تقریر می‏کند؛ زیرا اگر خداوند چنین نخواسته بود، انسان نیز مانند بسیاری دیگر از موجودات اراده و اختیاری نداشت.

م.هاشمی

آمین [لبخند] حرفهای خون خامه رو خوندم و به این فکر کردم که میدونم و قبول کردمشون روزی. اما گاهی وقتها دودل می شوم روی اختیارم.. دارم ندارم ..